ออกหน่วยร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563

ออกหน่วยร่วมกับ สนง.ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563

ภาษีน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม.

ค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักในโรงแรม

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการโรงแรม.

ภาษียาสูบ

ขั้นตอนในการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากผู้ประกอบการค้าบุหรี่หรือยาสูบ.

ที่จอดรถ ผู้ชำระภาษี

สถานที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.

« »