ระเบียบ/กฎหมาย/พ.ร.บ./หนังสือราชการ

ระเบียบ กฎหมาย พ.ร.บ. พ.ร.ก. หนังสือราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ภาพการรับชำระภาษีประจำเดือน

ภาพการดำเนินงานการรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในแต่ละเดือน.

คู่มือการปฏิบัติราชการ

คู่มือในการปฏิบัติงานในราชการ แนวทางในการปฏิบัติงาน วิธีการดำเนินการงาน

ประมวลผลภาพกิจกรรม

ประมวลผลภาพกิจกรรม/การดำเนินการงานของกองคลัง


ประมวลผลภาพกิจกรรม