กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
อ่านแล้ว : 00228 ครั้ง
รายละเอียด :

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจในการส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ทั้งด้านการบริหารงาน การบริการสาธารณะ การเงิน การคลัง การงบประมาณ การบริหาร

งานบุคคลและกิจการสภา ประกอบกับมีจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมาก ในแต่ละแห่ง

มีบริบทที่แตกต่างกัน จึงเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ทำให้การปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่มีเหตุขัดข้องและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานนี้ขึ้นโดยรวมองค์ความรู้

จากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอให้ครอบคลุมกระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลา

ในการดำเนินงาน ตลอดถึงช่องทางในการให้บริการหรือติดต่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

DOWNLOAD
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ