กองคลัง
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 
 
 
วันนี้ :
เมื่อวาน :
เดือนนี้ :
เดือนที่แล้ว :
ปีนี้ :
ปีที่แล้ว :
ทั้งหมด :
เริ่มนับวันที่ 16 มิถุนายน 2562
 
คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
อ่านแล้ว : 00195 ครั้ง
รายละเอียด :
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสาร ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเนื้อหาภายในเล่มจำแนกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่1 สาระสำคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนที่2 ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่3 ภาคผนวก ประกอบด้วย แบบพิมพ์ต่างๆ สำหรับการขอรับบำเหน็จบำนาญตัวอย่าง คำสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญวิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญและตัวอย่างประเด็นทักท้วงกรณีต่างๆ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับผิดชอบด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ตามระเบียบกฎหมาย สร้างความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทายาทผู้มีสิทธิรับสวัสดิการด้านบำเหน็จบำนาญตังกล่าว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง ในภารกิจสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
DOWNLOAD
 
 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร. 043-511122
ออกแบบและพัฒนา ดูแล โดย : นายสนอง บุบผาโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน, นายสุชาติ พิมพ์บูลย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ